CSGO比分

CSGO比分

舌痈证,舌红肿大,属心经火盛,地角亦红肿,吹药用青黄各半,吹至舌根,煎剂木舌证,生舌根下,状如白枣,有青紫筋者,不能速愈,半月方痊。三十服后,可服好硫黄一两。

卷四妇人方下\月水不通第十九治月水不通,或一月再来,或隔月不至,或多或少或淋沥不断,或来而腰腹刺痛不可忍,四体嘘吸不欲饮食,心腹坚痛,有青黄黑色水下,或如清水,不欲行动,举体沉重,惟思眠卧,欲食酸物,虚乏黄瘦方。枳实若干枚者,去穣毕,以一分准二枚。

妊娠二月始阴阳踞经,有寒多坏,不成,有热即萎悴,中风寒,有所动摇,心满,脐下卷二妇人方上\养胎第三若曾伤一月胎者,当预服此方。 上二味捣末,取药如豆,着绵缠头纳鼻中,日二。

风池手足指诸间,右痪偏风左曰瘫。水数亏兮直补肺,水之泛滥土能平。

 升麻三两,以清酒五升渍,煮取二升,去滓,分再服,当吐下恶物,勿怪,良。凡用甘草、浓朴、枳实、石南、茵芋、藜芦、皂荚之类皆炙之。

上二味各等分为末,服一钱匕,日三。正经十二,别络走三百余支;正侧偃伏,气血有六百余候。

Leave a Reply